Se încarcă
1.1. Clientul trebuie să citească și să confirme prezentele condiții de închiriere prin semnarea contractului. Clientul trebuie să fie de acord cu toate clauzele acestui contract. Locatorul iși rezervă dreptul de a refuza închirierea sau prelungirea.
1.2. Clientul trebuie să aiba 21 de ani împliniți, sa fie posesorul unui permis de conducere national sau internațional valabil și cu o vechime de cel puțin 1 an, să prezinte un act de indentitate valid. Locatorul va face copii după permisul de conducere și actul de identitate a fiecarui șofer menționat în contract.
1.3. Pentru clienții care au vârsta cuprinsă între 21 și 25 de ani se solicită o garanție suplimentară de 100 EUR în plus fată de garanția corespunzătoare autovehiculului ce urmeaza a fi închiriat.
1.4. Sunt incluse în tariful închirierii: asigurarile RCA, taxele de drum, întreținerea și reviziile tehnice periodice.
1.5. Toate autovehiculele sunt livrate și trebuie returnate cu plinul facut. În cazul în care rezervorul nu este plin la returnare, se va factura contravaloarea
combustibilului lipsa calculat dupa estimarea Locatorului.
1.6. Închirierea este permisă numai pe teritoriul Romaniei.
1.7. Livrarea și restituirea autovehiculului se face la locul, data și ora stabilite de Client împreuna cu Locatorul. Returnarea autovehiculului în alt loc decât cel stabilt de comun acord se face numai cu acordul prealabil al Locatorului și poate ocaziona taxe suplimentare.
1.8. Autovehiculul închiriat poate fi condus numai de către Client, persoanele menționate în contract ca șoferi adiționali și de către Locator.
1.9. Autovehiculul închiriat trebuie utilizat în conformitate cu instrucțiunile de folosire a acestuia și în conformitate cu indicațiile Locatorului. Orice avarie trebuie anuntata Locatorului în momentul în care a fost constatată și trebuie luate toate măsurile de limitare a acesteia.
1.10. Autoturismul nu poate fi reparat decat într-un service autorizat și desemnat de catre Locator.
1.11. Dacă autoturismul suferă orice defecțiune datorită utilizării defectuoase, Locatorul iși rezervă dreptul de a factura Clientului costul defecțiunii respective, acesta din urmă fiind obligat să achite contravaloare facturii.
1.12. In caz de dauna clientul se obligă sa îndeplineasca formalitațile de declarare a daunei prevazute de lege.
2.1. Tarifele de închiriere sunt stabilite în Euro și includ TVA. Contravaloarea chiriei se facturează in RON la cursul BNR din ziua facturării. Plata se face în avans, la semnarea contractului.
2.2. Clientul platește la semnarea contractului suma de ________ EURO cu titlu de garanție pentru cazul în care mașina a suferit avarii. Garanția astfel reținuta va fi restituită Clientului în momentul predării autovehiculului închiriat în aceeași stare în care a fost predat.
2.3. Garanția se facturează de către Locator către Client numai în următoarele condiții:
– întreținerea inadecvată a autovehiculului, fapt ce a dus la defecte și distrugeri (taierea, înțeparea sau explozia anvelopelor, deformarea jantelor, defecțiuni intenționate la motor, deteriorarea tapițeriei, a huselor sau a placutelor de înmatriculare, lipsa obiectelor specificate în fișa de predare-primire)
– daune provocate în timpul conducerii autovehiculului de către persoane neautorizate (persoanele neautorizate se definesc ca fiind persoanele care nu respectă condițiile de închiriere referitoare la vârsta șoferului, vechimea categoriei din permisul de conducere )
– daune (accidente) cauzate autovehiculului închiriat constatate de către organele abilitate de Poliție ca fiind din vina Clientului sau cu autor necunoscut (include și situația în care autovehiculul este găsit lovit în parcare).
– furtul autovehiculului închiriat, a cheilor originale sau duplicate sau a placutelor de înmatriculare.
2.4. Autovehiculul are asigurare RCA. Asigurarea nu acoperă și pierderea, furtul sau distrugerea bunurilor aparținând Clientului sau însoțitorilor săi, aflate în autovehicul.
2.5. Prețul de închiriere pe zi este oferit în funcție de perioada de închiriere. În cazul restituirii anticipate (înainte de expirarea perioadei de închiriere) nu se rambursează sumele plătite, decât la inițiativa Locatorului.
2.6. La returnarea autovehiculului, în cazul întarzierii anunțate de până la o oră fața de data și ora menționate în contract nu se percep taxe suplimentare. Locatorul iși rezervă dreptul de a percepe un tarif suplimentar dupa modul de calcul urmator: pentru o întarziere anunțată între 1-3 ore, se percepe un tarif suplimentar corespunzător unei jumatați de zile de închiriere la tariful de listă; pentru o întarziere mai mare de 3 ore se percepe un tarif suplimentar egal cu contravaloarea unei zile de închiriere la tariful de listă. Prin tariful de listă se înțelege tariful pentru o zi de închiriere corespunzător autovehiculului închiriat. Întârzierea anunțată nu poate să depășească 24 de ore de la termenul menționat in contract.
2.7. Pentru întarzierile neanunțate se percep tarifele pentru întarzierile anunțate (conform 2.6) plus un tarif suplimentar de 5 euro pe fiecare oră de întarziere, pană la predarea autovehiculului.
2.8. Toate taxele de la punctele 2.3.,2.6. si 2.7. se vor achita de către Client în momentul predării autovehiculului în baza documentului de plata emis de Locator.
2.9. În calculul prețului nu sunt incluse costurile carburanților, care cad în sarcina Clientului.
Locatorul are următoarele obligații:
3.1. Să transmită Clientului dreptul de folosință asupra autovehiculului ce constituie obiectul contractului prin predarea autovehiculului: fișa de
predare-primire, înmânarea cheilor și a copiilor actelor mașinii (certificat de înmatriculare, polița de asigurare RCA, rovigneta).
3.2. Să predea autovehiculul Clientului, conform contractului și după efectuarea plații, în bună stare de funcționare și în acord cu normele tehnice ale fabricantului pe baza unei fișe de predare-primire.
3.3. Să garanteze Clientului folosința liniștită a autovehiculului, când acesta și-a îndeplinit întocmai obligațiile.
Clientul are următoarele obligații:
4.1. Să respecte întocmai termenii și condițiile prezentului contract precum și a anexelor acestuia.
4.2. Să achite contravaloarea închirierii autovehiculului cu respectarea condițiilor prevăzute în capitolul 3 al contractului.
4.3. Să preia autovehiculul și să îl restituie în aceleași condiții, conform fișelor de predare-primire. Totodată va înapoia setul de chei primit în bună stare. În cazul pierderii sau deteriorării cheilor este de acord să plătească suma de 100 EURO în condițiile precizate la punctul 3.1.
4.4. Să nu folosească autovehiculul în scop de taximetrie, școală de șoferi, sporturi auto, activităti de paza și protecție, transportul substanțelor periculoase sau inflamabile, activități de împingere sau tractare.
4.5. Să nu permită conducerea autovehiculului de către alte persoane în afara celor menționate în contract. În caz contrar, în cazul unei daune, va suporta costul acesteia în totalitate. În cazul producerii unei daune totale, din vina Clientului, acesta se obligă la plata diferenței de preț dintre valoarea evaluată a autovehiculului și suma platită de societatea de asigurari.
4.6. Să nu vândă, gajeze sau dispună de autovehicul în orice alt mod decât cel agreat prin prezentul contract.
4.7. Să suporte contravaloarea tuturor daunelor autoturismului, și/sau terților produse din culpa sa în timpul savârșirii oricăror înfracțiuni incriminate de legislația în vigoare, inclusiv conducerea autoturismului sub influența băuturilor alcoolice, a produselor ori substanțelor stupefiante, psihotrope sau a medicamentelor cu efecte similare acestora.
4.8. Să achite integral amenzile primite privind încălcarea regulilor de circulație pe drumurile publice, amenzile rezultate în urma parcărilor neregulamentare și toate costurile rezultate în urma acțiunilor autorităților locale vis-a-vis de autovehiculul ce face obiectul acestui contract, pe durata închirierii.
4.9. Să inștințeze Locatorul, la cererea acestuia, cu privire la locul unde se află autovehiculul.
4.10. Clientul se obligă să permită examinarea autovehiculului de catre Locator, în maxim 24 de ore de la cererea acestuia.
4.11. Să restituie Locatorului autovehiculul împrumutat la termenul și în condițiile prezentului contract și să suporte toate cheltuielile de aducere a autovehiculului la locul returnării în caz de accident sau avarii auto.
4.12. În cazul furtului autovehiculului, Clientul se obligă să înștiințeze imediat Locatorul și să declare, în momentul constatării, evenimentul infracțional organelor de politie.
4.13. Următoarele situații sunt asimilate furtului autovehiculului săvârșit de către Client sau cu complicitatea Clientului:
– depășirea termenului de restituire a autoturismului cu peste 24 de ore în lipsa unei înțelegeri între părți privind prelungirea perioadei de închiriere și plata contravalorii acestei prelungiri.
– lipsa sesizării organelor de poliție în cazul dispariției autovehiculului, lipsa confirmării plângerii din partea poliției și neprezentarea cheii originale a mașinii.
4.14. În cazul unui eveniment rutier (accident), dacă este produs din vina Clientului, Clientul se obligă să achite reparația autovehiculului integral.
4.15. În cazul unui eveniment rutier (accident), indiferent dacă este sau nu este din vina Clientului, Clientul trebuie să achite zilele de staționare (începand din ziua accidentului pană în ziua ieșirii autovehiculului complet reparat din service) ale autovehiculului cu o suma egala cu prețul de listă al închirierii autovehiculului pe zi, pentru fiecare zi de stationare.
5.1. Contractul de închiriere poate fi prelungit prin acordul ambelor părti prin încheierea unui act adițional la contract. Intenția Clientului de prelungire a contractului se comunică Locatorului cu minimum 24 de ore înaintea expirării contractului. Prețul agreat se achită în aceleași condiții stipulate în capitolul 2 al prezentului contract, iar garanția se restituie Clientului la momentul predării autovehiculului.
5.2. Contractul de închiriere înceteaza de drept la sfârșitul perioadei de închiriere. Obligațiile care decurg din contract pot să depășească perioada de închiriere propriu-zisa (termene de plată, amenzi recepționate ulterior de către locator, etc.).
5.3. Contractul de închiriere poate înceta înaintea împlinirii termenului prin acordul părților sau ca efect al rezilierii.
5.4. Locatorul poate rezilia prezentul contract fară nici o formalitate prealabilă și fară punere în întârziere în situațiile:
a. Dizolvarea, lichidarea, reorganizarea sau declanșarea procedurii falimentului față de Client.
b. Începerea urmăririi penale împotriva Clientului, sau a reprezentanților acestuia.
c. Decesul Clientului sau pierderea capacității de exercitiu.
d. Nerespectarea oricărei clauze agreată de parți prin încheierea prezentului contract.
5.5. Atât în cazul încetării contractului înainte de termen cât și în cazul rezilierii, Clientul are obligația de a preda autovehiculul în termen de 3 ore de la momentul rezilierii la sediul Locatorului în aceleași condiții în care l-a preluat.
6.1. La expirarea duratei de Închiriere Clientul are obligația de a restitui autovehiculul la ora și locul specificate în contract, în aceleași condiții în care a fost preluat.
6.2. În cazul în care Clientul întârzie nejustificat predarea autovehiculului, Locatorul are dreptul să îl ridice din posesia Clientului pe cheltuiala și riscul
acestuia din urma.
6.3. În cazul în care Clientul nu restituie autovehiculul închiriat și nici nu se prelungește perioada de închiriere, acesta este obligat la plata penalităților calculate la tariful de listă conform 2.6 si 2.7.
7.1. Fișa de predare-primire (anexa 1) face parte integrantă din prezentul contract.
7.2. Din momentul predării autovehiculului și până la reintrarea în posesia acestuia Locatorul este exonerat de răspundere pentru daunele provocate terților de autovehiculul închiriat Clientului.
7.3. Clientul își asumă pe toată durata de închiriere totalitatea obligațiilor ce decurg din folosința autovehiculului, direct sau prin persoanele indicate în prezentul contract.
7.4. Clientul este pus de drept în întârziere pentru toate obligațiile asumate în
contract și nerespectate ca atare la termene.
7.5. Locatorul iși rezervă dreptul de a recupera de la Client orice sumă de bani și cheltuielile ocazionate de recuperarea acesteia, în conformitate cu legile românești în vigoare privind despăgubirea, ca urmare a încălcării de către Client a obligațiilor ce fac obiectul acestui contract.
7.6. Prezentul contract este supus legilor din România. Orice litigiu decurgând din sau în legătura cu acest contract se va soluționa mai întai pe cale amiabilă, iar în caz de nesoluționare părtile se vor adresa instanțelor de judecată competente.